G.V. Excelsior Goor

Onze geschiedenis

Het huidige Excelsior is niet de eerste turnvereniging in Goor die deze naam draagt. Uit archiefgegevens blijkt dat op 7 juni 1895 elf personen besloten de toen slapende Gymnastiekvereniging Excelsior nieuw leven in te blazen.

In februari 2010 ontving het bestuur een brief, gedateerd 12 oktober 1899, van het toenmalige bestuur aan erelid K.H. de Boer. De originele brief en het bewijs van lidmaatschap werden ons toegestuurd door de kleinzoon van de heer De Boer. Het bestuur is hem hiervoor zeer dankbaar.

Ook deze vereniging (Excelsior II) moet zijn opgeheven, want op 15 december 1901 bespraken de heren E.J. Hoek en E. Liese de mogelijkheid om opnieuw tot heroprichting te komen.

Excelsior (III) werd opgericht op 21 december 1901 in het toenmalige hotel “De Engel” in Goor. Tijdens de oprichtingsvergadering werden 21 heren lid van de nieuwe vereniging. Als oefenruimte werd een lokaal van de Normaalschool aan de Schoolstraat beschikbaar gesteld, ongeveer op de plek waar later de supermarkt C1000 was gevestigd.

In de verslagen van de beginjaren staat dat er met veel enthousiasme werd geturnd, al was het ledental minimaal. Omdat een aantal leden zich meer thuis voelde bij de voetbalsport, ontstond in 1907 de voetbalvereniging G.F.C. uit de afdeling Voetbal van Excelsior. Eén van de voorwaarden bij deze oprichting was dat zij een bedrag van f 7,50 moesten betalen voor het overnemen van onder andere de doelpalen.

In 1936 vierden de leden van Excelsior het 35-jarig bestaan op het schoolplein van de Openbare Lagere School aan de Laarstraat.

In 1951, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, werd de revue “Gouden Parade ’t is Feest” opgevoerd. Het succes van de revue was overweldigend. Er werden maar liefst zes voorstellingen gegeven in de “Grote Sociëteit”, en er was zelfs een extra voorstelling voor bejaarden. Het nummer “Huisvrouwengymnastiek” was één van de hoogtepunten van de show.

 
 

 

 

Clublied Excelsior

Tijdens de revue ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Excelsior in 1951
werd het volgende (club)lied gezongen:

Steeds maar hoger, steeds maar hoger
Gaan de kleuren blauw en wit.
Van ‘t clubje, waar nog altijd
d’ Echte turnersgeest in zit.
Ziet ze stralend verder stijgen
Schone toekomst tegemoet.
‘t Is Excelsior, ‘t gaat Excelsior
Door de kracht van ‘t turnersbloed.

 

Het volgende lied staat op de achterzijde van het jubileumboek uitgebracht ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Excelsior:

Excelsior – Lied
Wien ‘t Gymnastenbloed door d’adren vloeit,
Wiens hart klopt frank en vrij,
Die stemt met ons dit feestlied in,
Verheft den zang als wij:
Dat Excelsior leve,
Steeds hooger zij der turners doel,
Excelsior zij ons streven,
Haar geven wij, als ‘t moet, ons Hollandsch bloed,
Wij, gymnasten, allen staan steeds pal
En het klinke thans overal:
Refrein:
Excelsior, wij allen, wij zweren je trouw,
Met je brug, met je rek en je ringen,
Met je vaandel, je wit en je blauw,
En je lof willen wij hier bezingen:
Nooit zult gij ten onder gaan,
Daarvoor zullen wij allen wel waken,
Voor uw heil zult gij altoos ons pal vinden staan.
Excelsior, Excelsior, vooraan.